»стори€ на град ѕриморско

»стори€ на град ѕриморско

»стори€ на град ѕриморско датира от дълги години. Ќай Ц ранните исторически сведени€ за територи€та на общината са получени от потъналите селища при устието на река –опотамо Ц III то хил€долетие преди Ќовата ера. ѕри археологически разкопки през 1922 година около кладенчето У ачъкаФ са открити също останки от праисторическо езерно селище.

Ќаличието на УƒолменитеФ Ц мегалитни паметници на материалната култура на древните траки, на североизток от У ачъкаФ, в околностите на У„енгерФ, също са доказателство, че тук са живеели различни племена.

ќт времето на “раките са останките на внушителна крепост, намираща се западно от връх У иткаФ, на десни€ бр€г на река –опотамо.

ѕо време на римското владичество (I Ц IV век след Ќовата ера) в днешните земи на общината е съществувало римско селище, доказателство за което е намерени€ хромел от б€л варовиков шуплест морски камък.

ќт времето на гръцката колонизаци€ са намерените каменни останки при устието на река –опотамо, известни като У¬ълчановото калеФ, които се индефицират с м€стото на късното антично селище –анули и съществувалата до XIV век крепост с име –опотамо.

ѕри завлад€ването на Ѕългарското царство от османците, крепостта ”рдовиза попада в отделната привилегирована област У’асеки€таФ Ц част от свещенните имоти на султан ћехмед I. “ази област се намирала югозападно от днешно ѕриморско и включвало териториите на10-15 села, сред които са  итен, ясна ѕол€на, ѕисменово и др.

–уско Ц турската война (1877 Ц 1878) не донас€ така желаната свобода на хората от —транжански€ край У’асеки€таФ. —ъгласно решени€та на Ѕерлински€ договор, много български села остават в пределите на “урци€. ƒо 1912 година границата с “урци€ е минавала на 4 километра от село  юпри€ (ѕриморско) през залива јтлиман, а в† село јлан  айр€к (днес ясна ѕол€на) е имало граничен контролно пропусквателен пункт.

’ил€ди жители на —транжански€ край напускат селата си и се заселват не само в днешните земи на общината, но и във вътрешността на Ѕългари€.

“е са и първите които се включват в подготовката и провеждането на »линденско Ц ѕреображенското въстание (1903 г.).

ƒнес от камбанари€та на изминалото време, можем да направим извода, че странжанските заселници, със сво€ бит, култура, трудови навици и поведение придават окончателно облика† на съществуващите села или в новосъздадените от т€х села в района Ќещо повече,много от тези селища имат обща историческа съдба, обща култура и родствени връзки.

Ќа 15 май 1879 година на полуостров  юпрюбурун (гръцко име «онарита) е създадено селището  юпри€ от четирима души заселници от странджанските села «аберново и ”ргури (Ѕългари). Ќа 25.01.1910 година† се провеждат първите общински избори и за кмет на село  юпри€ е избран —танчо  остадинов (1844 Ц 1956) изиграл съдбовна рол€ за развитието на селото.

ѕри подм€ната на имената на селищата в Ѕългари€ от чужд произход през1934 година, село  юпри€ е† преименувано в село ѕриморско (”каз на Ќ.¬.÷ар Ѕорис III, Уƒържавен ¬естникФ, 1934 година).

ѕрез 1939 година в село ѕриморско е построено пристанище. „рез него местните хора са търгували с “урци€ и √ърци€, изнас€йки въглища, дърва, минни подпори и траверси. ќт 1922 година до 1944 година Ц района на село ѕриморско и село  итен е бил традиционен износител на траверси за Ѕƒ∆.

¬ажно събитие за живота на хората не само от село ѕриморско, но и за ц€лата страна е изграждането на ћеждународни€ ћладежки ÷ентър Ц ѕриморско (–азпореждане на ѕрезидиума на Ќародното —ъбрание є III 5052 от 02.07.1955 година и ѕисмо на ћинистерски€ —ъвет є49 от 21.03.1956 година). —троителството започва през пролетта на 1957 година.

ѕо случай 1300 години Ѕългари€ с ”каз є2190 от 16.10.1981 година на ƒържавни€ съвет на Ќ–Ѕ, село ѕриморско е об€вен за град.

»стори€та на†  итен е върв€ла паралелно с тази на град ѕриморско, но носи в себе си своето специфично оба€ние, което обогат€ва региона.

ѕрез 1931 година на полуостров ”рдовиза пристигат заселници от »зточна “раки€ и постро€ват 14 малко къщи Утип шаронскиФ по програмата на французина –ене Ўарон. ѕогледнати отдалеч къщичките наподоб€вали китка и от 1932 година селището носи името  итен (красив, прекрасен).

ѕрез 1962 година † итен получава статут на национален курорт.

»нтересна е и съдбата на най-гол€мото странджанско село Ќово ѕаничарево. “о е основано през XIV век при гол€мото преселение на българи от родопски€ край. ѕървото му наименование е „инакчи (ѕаница) и се е намирало в местността ёрт€. ѕо-късно поради икономически причини се премества в местността :—тарото селоФ и приема името ѕаничарево. —лед ќсвобождението, през1881 година се установ€ва на трето м€сто, където се намира и сега с наименованието Ќово ѕаничарево. “огава в селото идват и много заселници от —транджански€ край.

Ќай-старото писмено сведение за село ясна пол€на (јлан  айр€к) е намерено в данъчни€ регистър от 1488 година. ќт него личи, че село ясна пол€на има само българско население. “акова то се е запазило през ц€лото петвековно османско робство.

—лед ќсвобождението в селото идват преселници Ц българи от »зточна “раки€.

ќснование да бъде преименувано село јлан  айр€к в село ясна пол€на дава едно уникално събитие, случило се в селото през 1906 година Ц създаването на толстоистка колони€.†

¬ истори€та на ѕриморско,през 60-те години на минали€ век при обработка на оригинални данъчни регистри в ќриенталски€ отдел на народната библиотека У ирил и ћетодийФ Ц —офи€ е открито сведение за село —аръ ћуса (днес село ¬еселие). ќт него става €сно, че през 1731 година в селото е имало 30 български къщи с 150 души, всичките българи, от които са събирани данъци. ѕредполага се, че селото е носело името на н€кой си турчин —аръ ћуса (саръ значи жълт, а ћуса е името на турчина), който е основал селото.

—лед ќсвобождението в село ¬еселие (—аръ ћуса) идват н€колко български семейства от селата „енгер и —ил€хл€р, намиращи се близо до село  юпри€ (днес ѕриморско).

ѕрез 1889 година в селото идват и едно две семейства от ћолдави€.

—лед разгрома на въстанието в село ¬еселие (—аръ ћуса) пристигат бежанци от ¬изица, √раматиково, «аберново и Ѕългаре.

ѕрез 1932 година населението взема решение на общо събрание да се смени турското име на селото. ѕриема се предложението на един от най-възрастните жители —то€н √еоргиев “ричков,† селото да носи името Ц ¬еселие.

ѕрез 1913 година заселници от селата √раматиково, ћалко “ърново,  ондолово и «аберново създават село ѕисменово (√арван). Ќаричат го така, за да подчерта€т, че те са наследници на граматиците, умните и културни хора от село √раматиково и околните странджански села, които са се отличавали с високата си образованост. ќколо селото има 16 извора, чи€то вода се счита за целебна, а самото село и параклисите около него се определ€т като УЅоже м€стоФ.†

ƒълги години, от —ъединението на Ѕългари€ (1885 г.) до средата на 20-€ век, поминъкът на хората от селата, включени в днешната община ѕриморско се е характеризирал с дребно земеделие, скотовъдство, сезонна горска работа и добив на дървени въглища.

ѕо-късно през 50-те години на минали€ век услови€та на живот и работа на хората се промен€т. Ќаложеното от държавата коопериране на зем€та и стадата, макар, че не се приема еднозначно от всички хора, дава възможност да се внедри механизираното обработване на зем€та и събиране на реколтата и да с уедр€т стадата.

«а първи път се създават и огромни овощни масиви и започва научна експлоатаци€ и обнов€ване на горите.

Ќесправедливата система на заплащане на труда на кооператорите, лошата дисциплина, породена от липса на лична заинтересованост, кражбите на готовата продукци€, не позвол€ват да се утвърд€т принципите на кооперативната система.

≈то защо населението от град ѕриморско и останалите селища, които по-късно формират община ѕриморско, посреща с надежда промените в политически€, стопански и културен живот на 10.XI.1989 година.†

»стинското начало на възраждането на този край започва с доброволното създаване на община ѕриморско през 1997 година от град ѕриморско, село ѕисменово, село ясна пол€на и село Ќово ѕаничарево и доброволното присъедин€ване към т€х на селата  итен (2001 г.) и ¬еселие (2002 г.).

Ќай-интересната част от истори€та и културата на града, и най - интересната забележителност е свързана с древните траки, които са живели по тези места. “ук са открити 4 светилища, 12 долмени и 10 могилни некропола. Ќай-забележителното м€сто от култовите паметници е светилището УЅеглик ташФ, което олицетвор€ва култа към слънцето.

ѕрез 2003г. e открито светилище, което се определ€ от археолозите като наи-ранното открито досега тракийско магелитно светилище в ёгоизточна “раки€ и „ерноморското крайбрежи€. Ќамерените керамични съдове доказват, че още през 3 в.пр.хр. тук се е осъществ€вала връзка с народите на о-в  рит, “ро€, ≈гипет и др. —ветилището му се свързва с култа към плодородието, Ѕогин€та-ћайка и орфическото просвещение и обезсмърт€ването на ’еро€. √олемите скални късове са частично обработени от човешка ръка и монтирани на м€сто, а каменните плочи и блокове са подредени в уникални форми.


ѕрез —ептември в ѕриморско! 2 или 3 нощувки със закуски за до четирима

ћорето те вика за последни плажни емоции преди кра€ на сезона! «апов€дай в јпартхотел ѕримавера 2 в ѕриморско и си подари спокойствието, от което се нуждаеш!Х 2 нощувки със закуски за двама - за 63лв за двама; Х 3 нощувки със закуски за двама - за 94лв за двама; Х 2 нощувки със закуски за четирима - за 95.90лв за четирима; Х 3 нощувки със закуски за четирима - за 143.90лв за четирима.ћорето те вика за последни плажни емоции преди кра€ на сезона! «апов€дай в јпартхотел ѕримавера 2 в ѕриморско и си подари спокойствието, от което се нуждаеш!Х 2 нощувки със закуски за двама - за 63лв за двама; Х 3 нощувки със закуски за двама - за 94лв за двама; Х 2 нощувки със закуски за четирима - за 95.90лв за четирима; Х 3 нощувки със закуски за четирима - за 143.90лв за четирима.

¬ началото на —ептември в ѕриморско! 2 или 3 нощувки със закуски и вечери за двама или четирима

ѕочивните дни през —ептември ви дават идеална възможност да посетите за последно тази година плажовете на родното „ерноморие! √рабвайте ваучер за јпартхотел ѕримавера 2 и тръгвайте към ѕриморско! Х ѕакет за двама: 2 нощувки със закуски и вечери - за 99.90лв за двама; Х ѕакет за двама: 3 нощувки със закуски и вечери - за 149.90лв за двама; Х ѕакет за четирима: 2 нощувки със закуски и вечери - за 167.90лв за четирима; Х ѕакет за четирима: 3...ѕочивните дни през —ептември ви дават идеална възможност да посетите за последно тази година плажовете на родното „ерноморие! √рабвайте ваучер за јпартхотел ѕримавера 2 и тръгвайте към ѕриморско! Х ѕакет за двама: 2 нощувки със закуски и вечери - за 99.90лв за двама; Х ѕакет за двама: 3 нощувки със закуски и вечери - за 149.90лв за двама; Х ѕакет за четирима: 2 нощувки със закуски и вечери - за 167.90лв за четирима; Х ѕакет за четирима: 3...

¬ кра€ на јвгуст в ѕриморско! 2 или 3 нощувки със закуски и вечери - за двама или четирима и възможност за разходка с €хта

—лънце, море и приключени€ с при€тели! √рабни предложението на јпартхотел ѕримавера 2** и се наслади на всичко това в кра€ на јвгуст!Х 2 нощувки със закуски и вечери за двама - за 135.50лв за двама; Х 3 нощувки със закуски и вечери за двама - за 203лв за двама; Х 2 нощувки със закуски и вечери за четирима - за 199.50лв за четирима; Х 3 нощувки със закуски и вечери за четирима - за 299лв за четирима.—лънце, море и приключени€ с при€тели! √рабни предложението на јпартхотел ѕримавера 2** и се наслади на всичко това в кра€ на јвгуст!Х 2 нощувки със закуски и вечери за двама - за 135.50лв за двама; Х 3 нощувки със закуски и вечери за двама - за 203лв за двама; Х 2 нощувки със закуски и вечери за четирима - за 199.50лв за четирима; Х 3 нощувки със закуски и вечери за четирима - за 299лв за четирима.

ѕрез —ептември в ѕриморско! 3 или 5 нощувки със закуски за двама - на 50м от северни€ плаж

 омплекс Ћевтери ви очаква в ѕриморско, и то на 50м от северни€ плаж - със специално предложение за почивка през —ептември!Х 3 нощувки със закуски за двама - в ста€ без климатик - за 96лв за двама; Х 5 нощувки със закуски за двама - в ста€ без климатик - за 161лв за двама; Х 3 нощувки със закуски за двама - в ста€ с климатик - за 113лв за двама; Х 5 нощувки със закуски за двама - в ста€ с климатик - за 189лв за двама. омплекс Ћевтери ви очаква в ѕриморско, и то на 50м от северни€ плаж - със специално предложение за почивка през —ептември!Х 3 нощувки със закуски за двама - в ста€ без климатик - за 96лв за двама; Х 5 нощувки със закуски за двама - в ста€ без климатик - за 161лв за двама; Х 3 нощувки със закуски за двама - в ста€ с климатик - за 113лв за двама; Х 5 нощувки със закуски за двама - в ста€ с климатик - за 189лв за двама.

 ъсно л€то в ѕриморско! 3 или 4 нощувки

Ќасладете се на морето в кра€ на сезона! —емеен хотел ¬ивас*** ви очаква в ѕриморско за една спокойна и безгрижна почивка!Х 3 нощувки - за 72лв на човек; Х 4 нощувки - за 96лв на човек.Ќасладете се на морето в кра€ на сезона! —емеен хотел ¬ивас*** ви очаква в ѕриморско за една спокойна и безгрижна почивка!Х 3 нощувки - за 72лв на човек; Х 4 нощувки - за 96лв на човек.

÷€ло л€то в ѕриморско! Ќощувка със закуска - на 30м от плажа

ќбичаш да летуваш на първа лини€ до морето?  омплекс ¬енера** те очаква само на 30м от северни€ плаж в ѕриморско!≈дна нощувка със закуска, като избереш настан€ване:Х ќт 9 до 19 јвгуст - за 35.90лв на човек; Х ќт 20 јвгуст до 9 —ептември - за 22.90лв на човек.ќфертата включва още: Х Ѕасейн и шезлонг на басейна (до изчерпване на количествата); Х Wi-Fi интернет.ќбичаш да летуваш на първа лини€ до морето?  омплекс ¬енера** те очаква само на 30м от северни€ плаж в ѕриморско!≈дна нощувка със закуска, като избереш настан€ване:Х ќт 9 до 19 јвгуст - за 35.90лв на човек; Х ќт 20 јвгуст до 9 —ептември - за 22.90лв на човек.ќфертата включва още: Х Ѕасейн и шезлонг на басейна (до изчерпване на количествата); Х Wi-Fi интернет.

ѕочивка на първа лини€ в ѕриморско! 3, 5 или 7 нощувки

»два ви да зарежете служебните ангажименти и да се отправите към морски€ бр€г, който ви очаква за заслужена слънчева почивка? Ќаправете го -  ъща за гости ѕриморски дюни** ще бъде ваш домакин в любимото ѕриморско!Х 3 нощувки - за 45лв на човек; Х 5 нощувки - за 75лв на човек; Х 7 нощувки - за 105лв на човек.»два ви да зарежете служебните ангажименти и да се отправите към морски€ бр€г, който ви очаква за заслужена слънчева почивка? Ќаправете го -  ъща за гости ѕриморски дюни** ще бъде ваш домакин в любимото ѕриморско!Х 3 нощувки - за 45лв на човек; Х 5 нощувки - за 75лв на човек; Х 7 нощувки - за 105лв на човек.

¬ кра€ на сезона в ѕриморско - на 100м от плажа! 3, 5 или 7 нощувки, без или със закуски и вечери

 ак да не отскочиш до морето в кра€ на сезона? √рабни ваучер за ’отел Concordia Plaza I** в ѕриморско и си направи супер почивка само на 100 метра от плажа!Х 3 нощувки - за 45лв на човек; Х 3 нощувки със закуски - за 60лв на човек; Х 5 нощувки - за 75лв на човек; Х 5 нощувки със закуски - за 100лв на човек; Х 7 нощувки - за 105лв на човек; Х 7 нощувки със закуски - за 140лв на човек; Х 3 нощувки със закуски и вечер€ - за 90лв на човек; Х 5... ак да не отскочиш до морето в кра€ на сезона? √рабни ваучер за ’отел Concordia Plaza I** в ѕриморско и си направи супер почивка само на 100 метра от плажа!Х 3 нощувки - за 45лв на човек; Х 3 нощувки със закуски - за 60лв на човек; Х 5 нощувки - за 75лв на човек; Х 5 нощувки със закуски - за 100лв на човек; Х 7 нощувки - за 105лв на човек; Х 7 нощувки със закуски - за 140лв на човек; Х 3 нощувки със закуски и вечер€ - за 90лв на човек; Х 5...

¬ кра€ на сезона в ѕриморско! 3, 5 или 7 нощувки - без или със закуски и вечери

≈дни от най-красивите плажове по родното „ерноморие са тези в ѕриморско. ќще не сте летували там? —ега е моментът да поправите този пропуск - с ваучер за ѕочивна база ќазис!Х 3 нощувки - за 30лв на човек; Х 5 нощувки - за 50лв на човек; Х 7 нощувки - за 70лв на човек; Х 3 нощувки със закуски - за 42лв на човек; Х 5 нощувки със закуски - за 70лв на човек; Х 7 нощувки със закуски - за 98лв на човек; Х 3 нощувки със закуски и вечери - за 66лв на...≈дни от най-красивите плажове по родното „ерноморие са тези в ѕриморско. ќще не сте летували там? —ега е моментът да поправите този пропуск - с ваучер за ѕочивна база ќазис!Х 3 нощувки - за 30лв на човек; Х 5 нощувки - за 50лв на човек; Х 7 нощувки - за 70лв на човек; Х 3 нощувки със закуски - за 42лв на човек; Х 5 нощувки със закуски - за 70лв на човек; Х 7 нощувки със закуски - за 98лв на човек; Х 3 нощувки със закуски и вечери - за 66лв на...

ћорска почивка за двама в ѕриморско! 2 или 3 нощувки със закуски и вечери, плюс разходка с €хта

ћорето винаги е било най-романтичната дестинаци€ за теб и любими€ ти човек? ѕодарете си мечтани€ релакс с предложението на ’отел ћонтестар 2 - в най-спокойна част на ѕриморско, на 350 метра от плажната ивица.ѕакет за двама:Х 2 нощувки със закуски и вечери в периода 15 - 25 јвгуст - за 143.90лв за двама; Х 3 нощувки със закуски и вечери в периода 15 - 25 јвгуст - за 215.90лв за двама; Х 2 нощувки със закуски и вечери в периода 26 јвгуст - 4...ћорето винаги е било най-романтичната дестинаци€ за теб и любими€ ти човек? ѕодарете си мечтани€ релакс с предложението на ’отел ћонтестар 2 - в най-спокойна част на ѕриморско, на 350 метра от плажната ивица.ѕакет за двама:Х 2 нощувки със закуски и вечери в периода 15 - 25 јвгуст - за 143.90лв за двама; Х 3 нощувки със закуски и вечери в периода 15 - 25 јвгуст - за 215.90лв за двама; Х 2 нощувки със закуски и вечери в периода 26 јвгуст - 4...*

»збрани сайтове година

 • USB-Travel - ’отели в Ѕългари€. “уристическа агенци€ и туроператор ё—Ѕ-“равел. ќн-лайн хотелски резервации. ќрганизирани почивки, екскурзии, пътувани€ из българ ...

 • Ekskurzii .Biz - ѕочивка и ≈кскурзии ¬ажната информаци€ за ¬ашата почивка и екскурзии. ≈кскурзии в Ѕългари€. ≈кскурзии в √ърци€, “урци€, »тали€, »спани€, ‘ранци€. ...

 • Ќови интернет страници година

 • √≈ќ√–ј‘— » —¬я“ “уристически агенции: —ветът на ¬ашите мечти Ќова √одина в »зраел и …ордани€ - 5HB - 28.12.2018

 • Ќай-актуални страници година

 • Ќова √одина в Ўри Ћанка †ї ...

 • Ќова √одина в »зраел и …ордани€ - 5HB - 28.12.2018 †ї ...

 • Ќова √одина в »зраел и …ордани€ - 7HB - 27.12.2018 †ї ...

 • Ќай-нови коментари година

 •  оментар към: ѕќ—–≈ўјЌ≈ Ќј 2016 √ќƒ»Ќј ¬  ќћѕЋ≈ — Дѕ≈Ќ≈Ћќѕј ѕјЋј Thanks for cotrgibunint. It's helped me understand the issues.

 • Ќай-нови об€ви

 • —≈–»ќ«Ќј ќ‘≈–“ј «ј «ј≈ћ
  ≈лектронна поща: serviceloanfrancois@gmail.com “ова послание е за хора, които и

 • –ќƒќѕ— » Ћ≈√≈Ќƒ» - ≈ — ”–«»я — ƒЌ≈¬Ќ» ѕ–≈’ќƒ»
  ћаршрут: ƒобрич - ¬арна - Ѕургас Ц ѕерперикон -  ърджали Ц “атул - «латоград -

 • „асти за автоматични скоростни кутии
  SOFTELECTRONIC предлага части за всички модели автоматични скоростни кутии. –або

 • ¬ремето
  в
  ѕриморско

  26 ∞C

  „астична облачност

  в€тър 18 km/ч

  2018-08-17 22 | 29 ∞C
  2018-08-18 21 | 30 ∞C
  2018-08-19 22 | 30 ∞C
  2018-08-20 22 | 28 ∞C