»стори€ на град ѕриморско

»стори€ на град ѕриморско

»стори€ на град ѕриморско датира от дълги години. Ќай Ц ранните исторически сведени€ за територи€та на общината са получени от потъналите селища при устието на река –опотамо Ц III то хил€долетие преди Ќовата ера. ѕри археологически разкопки през 1922 година около кладенчето У ачъкаФ са открити също останки от праисторическо езерно селище.

Ќаличието на УƒолменитеФ Ц мегалитни паметници на материалната култура на древните траки, на североизток от У ачъкаФ, в околностите на У„енгерФ, също са доказателство, че тук са живеели различни племена.

ќт времето на “раките са останките на внушителна крепост, намираща се западно от връх У иткаФ, на десни€ бр€г на река –опотамо.

ѕо време на римското владичество (I Ц IV век след Ќовата ера) в днешните земи на общината е съществувало римско селище, доказателство за което е намерени€ хромел от б€л варовиков шуплест морски камък.

ќт времето на гръцката колонизаци€ са намерените каменни останки при устието на река –опотамо, известни като У¬ълчановото калеФ, които се индефицират с м€стото на късното антично селище –анули и съществувалата до XIV век крепост с име –опотамо.

ѕри завлад€ването на Ѕългарското царство от османците, крепостта ”рдовиза попада в отделната привилегирована област У’асеки€таФ Ц част от свещенните имоти на султан ћехмед I. “ази област се намирала югозападно от днешно ѕриморско и включвало териториите на10-15 села, сред които са  итен, ясна ѕол€на, ѕисменово и др.

–уско Ц турската война (1877 Ц 1878) не донас€ така желаната свобода на хората от —транжански€ край У’асеки€таФ. —ъгласно решени€та на Ѕерлински€ договор, много български села остават в пределите на “урци€. ƒо 1912 година границата с “урци€ е минавала на 4 километра от село  юпри€ (ѕриморско) през залива јтлиман, а в† село јлан  айр€к (днес ясна ѕол€на) е имало граничен контролно пропусквателен пункт.

’ил€ди жители на —транжански€ край напускат селата си и се заселват не само в днешните земи на общината, но и във вътрешността на Ѕългари€.

“е са и първите които се включват в подготовката и провеждането на »линденско Ц ѕреображенското въстание (1903 г.).

ƒнес от камбанари€та на изминалото време, можем да направим извода, че странжанските заселници, със сво€ бит, култура, трудови навици и поведение придават окончателно облика† на съществуващите села или в новосъздадените от т€х села в района Ќещо повече,много от тези селища имат обща историческа съдба, обща култура и родствени връзки.

Ќа 15 май 1879 година на полуостров  юпрюбурун (гръцко име «онарита) е създадено селището  юпри€ от четирима души заселници от странджанските села «аберново и ”ргури (Ѕългари). Ќа 25.01.1910 година† се провеждат първите общински избори и за кмет на село  юпри€ е избран —танчо  остадинов (1844 Ц 1956) изиграл съдбовна рол€ за развитието на селото.

ѕри подм€ната на имената на селищата в Ѕългари€ от чужд произход през1934 година, село  юпри€ е† преименувано в село ѕриморско (”каз на Ќ.¬.÷ар Ѕорис III, Уƒържавен ¬естникФ, 1934 година).

ѕрез 1939 година в село ѕриморско е построено пристанище. „рез него местните хора са търгували с “урци€ и √ърци€, изнас€йки въглища, дърва, минни подпори и траверси. ќт 1922 година до 1944 година Ц района на село ѕриморско и село  итен е бил традиционен износител на траверси за Ѕƒ∆.

¬ажно събитие за живота на хората не само от село ѕриморско, но и за ц€лата страна е изграждането на ћеждународни€ ћладежки ÷ентър Ц ѕриморско (–азпореждане на ѕрезидиума на Ќародното —ъбрание є III 5052 от 02.07.1955 година и ѕисмо на ћинистерски€ —ъвет є49 от 21.03.1956 година). —троителството започва през пролетта на 1957 година.

ѕо случай 1300 години Ѕългари€ с ”каз є2190 от 16.10.1981 година на ƒържавни€ съвет на Ќ–Ѕ, село ѕриморско е об€вен за град.

»стори€та на†  итен е върв€ла паралелно с тази на град ѕриморско, но носи в себе си своето специфично оба€ние, което обогат€ва региона.

ѕрез 1931 година на полуостров ”рдовиза пристигат заселници от »зточна “раки€ и постро€ват 14 малко къщи Утип шаронскиФ по програмата на французина –ене Ўарон. ѕогледнати отдалеч къщичките наподоб€вали китка и от 1932 година селището носи името  итен (красив, прекрасен).

ѕрез 1962 година † итен получава статут на национален курорт.

»нтересна е и съдбата на най-гол€мото странджанско село Ќово ѕаничарево. “о е основано през XIV век при гол€мото преселение на българи от родопски€ край. ѕървото му наименование е „инакчи (ѕаница) и се е намирало в местността ёрт€. ѕо-късно поради икономически причини се премества в местността :—тарото селоФ и приема името ѕаничарево. —лед ќсвобождението, през1881 година се установ€ва на трето м€сто, където се намира и сега с наименованието Ќово ѕаничарево. “огава в селото идват и много заселници от —транджански€ край.

Ќай-старото писмено сведение за село ясна пол€на (јлан  айр€к) е намерено в данъчни€ регистър от 1488 година. ќт него личи, че село ясна пол€на има само българско население. “акова то се е запазило през ц€лото петвековно османско робство.

—лед ќсвобождението в селото идват преселници Ц българи от »зточна “раки€.

ќснование да бъде преименувано село јлан  айр€к в село ясна пол€на дава едно уникално събитие, случило се в селото през 1906 година Ц създаването на толстоистка колони€.†

¬ истори€та на ѕриморско,през 60-те години на минали€ век при обработка на оригинални данъчни регистри в ќриенталски€ отдел на народната библиотека У ирил и ћетодийФ Ц —офи€ е открито сведение за село —аръ ћуса (днес село ¬еселие). ќт него става €сно, че през 1731 година в селото е имало 30 български къщи с 150 души, всичките българи, от които са събирани данъци. ѕредполага се, че селото е носело името на н€кой си турчин —аръ ћуса (саръ значи жълт, а ћуса е името на турчина), който е основал селото.

—лед ќсвобождението в село ¬еселие (—аръ ћуса) идват н€колко български семейства от селата „енгер и —ил€хл€р, намиращи се близо до село  юпри€ (днес ѕриморско).

ѕрез 1889 година в селото идват и едно две семейства от ћолдави€.

—лед разгрома на въстанието в село ¬еселие (—аръ ћуса) пристигат бежанци от ¬изица, √раматиково, «аберново и Ѕългаре.

ѕрез 1932 година населението взема решение на общо събрание да се смени турското име на селото. ѕриема се предложението на един от най-възрастните жители —то€н √еоргиев “ричков,† селото да носи името Ц ¬еселие.

ѕрез 1913 година заселници от селата √раматиково, ћалко “ърново,  ондолово и «аберново създават село ѕисменово (√арван). Ќаричат го така, за да подчерта€т, че те са наследници на граматиците, умните и културни хора от село √раматиково и околните странджански села, които са се отличавали с високата си образованост. ќколо селото има 16 извора, чи€то вода се счита за целебна, а самото село и параклисите около него се определ€т като УЅоже м€стоФ.†

ƒълги години, от —ъединението на Ѕългари€ (1885 г.) до средата на 20-€ век, поминъкът на хората от селата, включени в днешната община ѕриморско се е характеризирал с дребно земеделие, скотовъдство, сезонна горска работа и добив на дървени въглища.

ѕо-късно през 50-те години на минали€ век услови€та на живот и работа на хората се промен€т. Ќаложеното от държавата коопериране на зем€та и стадата, макар, че не се приема еднозначно от всички хора, дава възможност да се внедри механизираното обработване на зем€та и събиране на реколтата и да с уедр€т стадата.

«а първи път се създават и огромни овощни масиви и започва научна експлоатаци€ и обнов€ване на горите.

Ќесправедливата система на заплащане на труда на кооператорите, лошата дисциплина, породена от липса на лична заинтересованост, кражбите на готовата продукци€, не позвол€ват да се утвърд€т принципите на кооперативната система.

≈то защо населението от град ѕриморско и останалите селища, които по-късно формират община ѕриморско, посреща с надежда промените в политически€, стопански и културен живот на 10.XI.1989 година.†

»стинското начало на възраждането на този край започва с доброволното създаване на община ѕриморско през 1997 година от град ѕриморско, село ѕисменово, село ясна пол€на и село Ќово ѕаничарево и доброволното присъедин€ване към т€х на селата  итен (2001 г.) и ¬еселие (2002 г.).

Ќай-интересната част от истори€та и културата на града, и най - интересната забележителност е свързана с древните траки, които са живели по тези места. “ук са открити 4 светилища, 12 долмени и 10 могилни некропола. Ќай-забележителното м€сто от култовите паметници е светилището УЅеглик ташФ, което олицетвор€ва култа към слънцето.

ѕрез 2003г. e открито светилище, което се определ€ от археолозите като наи-ранното открито досега тракийско магелитно светилище в ёгоизточна “раки€ и „ерноморското крайбрежи€. Ќамерените керамични съдове доказват, че още през 3 в.пр.хр. тук се е осъществ€вала връзка с народите на о-в  рит, “ро€, ≈гипет и др. —ветилището му се свързва с култа към плодородието, Ѕогин€та-ћайка и орфическото просвещение и обезсмърт€ването на ’еро€. √олемите скални късове са частично обработени от човешка ръка и монтирани на м€сто, а каменните плочи и блокове са подредени в уникални форми.
»збрани сайтове година

 • Ekskurzii .Biz - ѕочивка и ≈кскурзии ¬ажната информаци€ за ¬ашата почивка и екскурзии. ≈кскурзии в Ѕългари€. ≈кскурзии в √ърци€, “урци€, »тали€, »спани€, ‘ранци€. ...

 • USB-Travel- хотели, почивки и лагери “уристическа агенци€ и туроператор ё—Ѕ-“равел. ќн-лайн хотелски резервации. ќрганизирани почивки, екскурзии, пътувани€ из българ ...

 • хотел »ва & ≈лена, ѕампорово хотел »ва и ≈лена ѕампорово - промоции, пакетни цени, резервации, трансфери, забележителности и важни телефони в ѕампорово. ...

 • Ќови интернет страници година

 • √≈ќ√–ј‘— » —¬я“ “уристически агенции: —ветът на ¬ашите мечти –омантичните градове - “риест - ¬енеци€ - ез. √арда - ¬ерона

 • “оплообменници, ¬ентилаци€,  лиматици, ÷ентрална климатизаци€, “ермопомпи ¬ъздухопречиствател Daikin модел MC70L

 • Ќай-нови коментари година

 •  оментар към: ѕќ—–≈ўјЌ≈ Ќј 2016 √ќƒ»Ќј ¬  ќћѕЋ≈ — Дѕ≈Ќ≈Ћќѕј ѕјЋј Thanks for cotrgibunint. It's helped me understand the issues.

 • ƒо 2 месеца ще има решение за акушерката  овачева

  —офийски€т апелативен съд (—ј—) изслушва пледоариите по делото срещу акушерката ≈мили€  овачева.  овачева е подсъдима заради опит за убийство на новородено. “€ беше осъдена на 18 години затвор от —офийски€ градски съд. ќчаква се магистратите да изл€зат с решение до два месеца. ѕрез декември 2015 година ≈мили€  овачева беше обвинена, че месеци по-рано Ц на 18 април, в отделението „ Ќеонатолог舓 на ”ћЅјЋ „ —офи€мед“ ќќƒ, в...

  ѕреразказ върху ДЅогатствата на момъкаУ писаха седмокласниците

  ѕреразказ върху творбата ДЅогатствата на момъкаУ на √еорги –усафов писаха учениците на изпита по Ѕългарски език и литература от Ќационалното външно оцен€ване след 7 клас. –ано сутринта в просветното ведомство беше изтеглен вариант 1 за днешни€ изпит. ѕроверката на писмените работи ще става електронно след като бъдат сканирани, както е при ƒържавните зрелостни изпити, затова седмокласниците тр€бваше да пишат с черен химикал. “естът с верните...

  –умен ѕетков със залп срещу √≈–Ѕ

  √ол€мата задача на ѕѕ јЅ¬ е масирана битка за раздел€не на парти€та √≈–Ѕ от държавата. “ова за€ви на пресконференци€ в ѕлевен председател€т на парти€та –умен ѕетков, съобщиха от пресцентъра на ѕѕ јЅ¬. —лед национално съвещание на формаци€та, което събра в града представителите на централното ръководство и лидерите на областните структури, той коментира, че налице е срастване на √≈–Ѕ с държавата, което е много близко до това отпреди 1989 година....

  ќчни лекари от ”ћЅјЋ-ѕловдив спас€ват зрението на пациенти, жертви на кърлежи и червеи

  —лед пороите и с покачване на температурите зачестиха случаите на атаки в очите от кърлежи и червеи, казаха д-р √ергана ѕопова, началник на отделението по очни болести в ”ћЅјЋ-ѕловдив. “€ припомни, че и миналата година по това време пациенти са търсили помощ при специалистите. ѕациентка се обърнала за съдействие с оплакване, че нещо й дразни в окото. ѕри прегледа медиците откриват 8-9 миниатюрни червейчета с размер около 2 мм вс€ко в...

   метът на  остенец –адостин –адев е арестуван за подкуп

  ƒнес, 17 юни 2019 г., кметът на община Д остенецУ –адостин –адев, заедно със собственик и управител на търговскто дружество, б€ха задържани за срок до 24 часа (по «акона за ћ¬–) по досъдебно производство на —пециализираната прокуратура, образувано в началото на юни тази година. ѕовод за разследването е сигнал на съветник от ќбщински€ съвет в  остенец. ¬ качеството си на длъжностно лице кметът му обещал дар Ц парична сума, за да гласува по...

  ѕървата дама на  арлово даде традиционен курбан за —вети ƒух

  ѕравославните христи€ни в  арлово почетоха църковни€ празник —вети ƒух. ƒесетки мир€ни, сред които заместник-кметовете на общината јнтон ћинев и —тойо  арагенски и секретар€т —тефан —тефанов, се събраха на 17 юни пред храма Д—вета ЅогородицаФ, там свещениците ’ристо ћинчев и «латан »ванов отслужиха литурги€ за здраве и благоденствие. ќсветен бе курбанът, който за поредна година на —вети ƒух даде съпругата на кмета Ц —танимира  абаиванова....

  —ъдът оправда бивши€ кмет на  алофер,  абаиванов обжалва решението

  –айонен съд ѕазарджик излезе с оправдателна присъда за бивши€ кмет на  алофер –умен —то€нов. ѕрипомн€ме, че общински€т градоначалник на  арлово д-р ≈мил  абаиванов заведе дело за клевета срещу него. ѕричината е, че миналата година в интервю пред една от националните телевизии —то€нов за€ви, че част 300 000 лева, осигурени от правителството за ремонт на мемариални€ комплекс „ ’ристо Ѕотев“ в родни€ град на поета-революционер, са...

  61 223 седмокласници се €в€ват на матура по български

  ѕо вариант 1 ще пишат днес седмокласниците на националното външно оцен€ване по български език и литература, което започва в 9.00 часа. “ой беше изтеглен тази сутрин в ћинистерството на образованието и науката. ѕрез тази учебна година учениците, които се очаква да се €в€т на националното външно оцен€ване в седми клас по български език и литература, и по математика, са 61 223. “е ще полагат изпитите в 1696 училища, в 4930 зали, а над 16 000...

  „ерешова задушница е!

  ƒнес е „ерешова задушница, ко€то се отбел€зва в съботни€ ден преди големи€ христи€нски празник ѕетдесетница. “ази събота е ден, в памет на всички починали православни христи€ни, наричан още —пасовска задушница. —вързан е с поверието за прибирането на душите на всички покойници, които са били на свобода след ¬елики четвъртък. «а една календарна година обикновено задушниците са преди ћесни «аговезни, след —пасовден, около ƒимитровден и...

  CLUB YALI HOTEL & RESORT 5*,  ушадасъ, “урци€

  ’отел CLUB YALI HOTEL & RESORT 5* ’отелът се намира на 160 км. от летище ћилас, на 45 км. от  ушадасъ, на 3 км. от √юмюлдюр, на брега на морето. ѕостроен през 2000 година, с обща площ от 12 000 м² , последно реновиран през 2011 година. ’отелът е удостоен със сертификат "«елена звезда" за опазване на околната...

  BATIHAN BEACH RESORT & SPA 4*,  ушадасъ, “урци€

  ’отел BATIHAN BEACH RESORT & SPA 4* ’отелът се намира на 75 км. от летище »змир, на 120 км. от летище ћилас, на 7 км. от центъра на  ушадасъ, на брега на морето. ѕостроен през 1989 година, изц€ло обновен и реновиран през 2010 г., последно реновиране на стаите в основната сграда през 2017/2018 г.

  GREEN GOLD HOTEL 3*,  ушадасъ, “урци€

  ’отел GREEN GOLD HOTEL 3* ’отелът се намира на 85 км от летище »змир, на 120 км от летище ћилас, на 20 км от центъра на гр.  ушадасъ, в област √юзелчамлъ, на 120 м. от брега на морето. –еновиран през 2012 година.

  CACTUS PARADISE CLUB 4*,  ушадасъ, “урци€

  ’отел CACTUS PARADISE CLUB 4* ’отелът се намира на 40 км от летище »змир, на 160 км. от летище ћилас, на 45 км. от  ушадасъ, на 2 км. от √юмюлдюр, на брега на морето. ѕостроен през 2004 г., с обща площ от 2 500 м² . ¬с€ка година се извършва поетапно реновиране на хотела.

  GRAND EFE - 4*,  ушадасъ, “урци€

  ’отел GRAND EFE - 4* ’отелът се намира на 56 км. от летището на град »змир, на 1 км. от местността …оздере, на 35 км. от гр.  ушадасъ, на брега на морето. ѕостроен през 1991 година, реновиран през 2013 година.

  MANDARIN RESORT & SPA 5*, Ѕодрум, “урци€

  ’отел MANDARIN RESORT & SPA 5* ’отелът се намира на 30 км. от летище ћилас, в центъра на Ѕодрум, на 400 метра от брега на морето. ѕостроен през 2005 година и последна частична реноваци€ през 2018г.

  PETUNYA BEACH RESORT 4*, Ѕодрум, “урци€

  ’отел PETUNYA BEACH RESORT 4* ’отелът се намира на 47 км. от летището, 10 км. от центъра на Ѕодрум, на брега на морето. ѕостроен е през 1990 година, с обща площ от 17 000 м2, последно е реновиран през зимата на 2011 година.

  ROYAL ASARLIK BEACH 5 *, Ѕодрум, “урци€

  ’отел ROYAL ASARLIK BEACH 5 * ’отелът е разположен на 35 км от летището и на 3 км от центъра на гр. Ѕодрум, в селището √юмбет, на брега на морето. ѕостроен през 2006 година, с обща площ 16 000 м2, последна реноваци€ е направена през 2008 година.

  BODRUM BEACH RESORT 4*, Ѕодрум, “урци€

  ’отел BODRUM BEACH RESORT 4* ’отелът се намира на 35 км. от летището и на 1 км. от центъра на Ѕодрум, в селището √юмбет. ѕостроен през 2011 година на 18 000 м2 площ, отвар€ врати през 2012г.

  BODRUM PARK RESORT HV/5*, Ѕодрум, “урци€

  ’отел BODRUM PARK RESORT HV/5* ’отелът се намира на 40 км. от летище ћилас и на 16 км. от центъра на Ѕодрум, на 2 км. от местността ялъчифлик/Yaliciflik/, на брега на морето. ѕостроен е през 1998 година, с обща площ от 120 000 м2, частично реновиран през зимата на 2017 година.

  NATUR GARDEN HOTEL 3* , Ѕодрум, “урци€

  ’отел NATUR GARDEN HOTEL 3* ’отелът се намира на 42 км. от летище ћилас, на 7 км. от центъра на Ѕодрум, в района на Ѕитез, на 100 м. от брега на морето. ѕостроен е през 1997 година, последно реновиран през 2017 година.

  VOYAGE HOTEL BODRUM 5*, Ѕодрум, “урци€

  ’отел VOYAGE HOTEL BODRUM 5* ’отелът е разположен на 40 км от летището на гр. Ѕодрум, в местността √юмбет, на 900 м. от центъра на Ѕодрум, на брега на морето. ѕостроен през 1993 година, с обща площ 8000 м2, последна реноваци€ направена през 2012 година. ’отелът работи с концепци€ - Adults only 16+.

  SUNDANCE RESORT 5* , Ѕодрум, “урци€

  ’отел SUNDANCE RESORT 5* ’отелът е разположен на 51 км. от летище ћилас, на 20 км от центъра на Ѕодрум, на 1 км от района “ургутрейс, на брега на морето. ѕостроен е през 2004 г., с площ от 30.000 m2, последно реновиран през 2018 година.

  VOYAGE TORBA HV & VOYAGE TORBA PRIVATE 5*, Ѕодрум, “урци€

  ’отел VOYAGE TORBA HV & VOYAGE TORBA PRIVATE 5* ’отелът се намира на 30км от летище ћилас, на 6км от центъра на Ѕодрум, в района “орба, на брега на морето. ѕостроен е през 1985г с обща площ от 52 000 м2. ѕоследно реновиран през 2012г. ’отелът се състои от Private hotel с площ 5 000 m² построен през 2010г. работещ...

  SALMAKIS BEACH RESORT & SPA 5 *, Ѕодрум, “урци€

  ’отел SALMAKIS BEACH RESORT & SPA 5 * ’отелът се намира на 35 км. от летище ћилас, на 1 км. от центъра на Ѕодрум, в района на Ѕардакчъ, на брега на морето. ѕостроен е през 1996 година, с обща площ от 22 000 м2, последно реновиран през 2013 година.

  MARMARIS SEA CENTER HOTEL 3*, ћармарис, “урци€

  ’отел MARMARIS SEA CENTER HOTEL 3* ’отелът е разположен на 88 км от летище ƒаламан, на 300 м от центъра на ћармарис, само на 20 метра от брега на морето.’отелът е построен през 2000 година, последно е реновиран през 2017 година.

  KAYA MARIS 4*, ћармарис, “урци€

  ’отел KAYA MARIS 4* ’отелът е разположен на 132 км. от летището в ћилас, на 1.5 км. от центъра на ћармарис, на 30 м. от брега на морето. ѕостроен през 1995 година.

  BEGONVILLE BEACH 3*, ћармарис, “урци€

  ’отел BEGONVILLE BEACH 3* ’отелът се намира на 133 км. от летището в ћилас, на 1 км. от центъра на ћармарис, на брега на морето.’отелът е реновиран през 2014 година.Ќастан€ване на деца под 16 години не е позволено.

  HEDEF ROSE GARDEN 3 +*, јлани€, јнтали€, “урци€

  ’отел HEDEF ROSE GARDEN 3 +* Ќамира на 12 км. от јлани€, на 100 км. от јнтали€. ѕостроен е през 2007 година. —обствен плаж-на около 350 метра от хотела. ѕолзването на чадъри, шезлонги и дюшеци на плажа и при басейна е безплатно.

  SUNPRIME NUMA BEACH 5*, јлани€, јнтали€, “урци€

  ’отел SUNPRIME NUMA BEACH 5* ’отелът се намира на 105 километра от летище јнтали€, на на 26 километра от јлани€ и на 2 километра от јвсалар. ’отелът е построен през 2014 година на брега на морето. ’отелът допуска лица навършили 16 г.

  MUKARNAS SPA RESORT 5 *, јлани€, јнтали€, “урци€

  ’отел MUKARNAS SPA RESORT 5 * ’отелът е разположен на 90км. от летището на јнтали€, на 35км. от јлани€, на 1км. от селището ќкуржалар, на брега на морето. ѕостроен е през 2007 година. ќбща площ Ц 30 000 м2. ѕоследната реноваци€ е извършена през 2011 година.

  AVANTGARDE LUXURY RESORT 5*,  емер, јнтали€, “урци€

  ’отел AVANTGARDE LUXURY RESORT 5* ѕостроен през 2009 година, на около 45 км. от летище јнтали€, в района на √ьойнюк и на около 9 км. от  емер, в подножието на планината “орос.

  RIXOS BELDIBI HOTEL 5*,  емер, јнтали€, “урци€

  ’отел RIXOS BELDIBI HOTEL 5* ’отелът е открит през 2002 година, реновиран през 2008. Ќамира се на 45 км. от летището в јнтали€ и на 25 км. от  емер.

  PINE HOUSE HOTEL 4*,  емер, јнтали€, “урци€

  ’отел PINE HOUSE HOTEL 4* в курортното градче „амюва, в района  емер, до летище јнтали€ - 65 км., собствен п€съчно-чакълест плаж на 200 м, на плажа - чадъри, шезлонги, матраци, хавлии (безплатно), бар на плажа. ќткрит - 2000 година

  LIMAK LIMRA HOTEL & RESORT 5*,  емер, јнтали€, “урци€

  ’отел LIMAK LIMRA HOTEL & RESORT 5* ’отелът се намира на 8 км от град  емер, на 70 км от летище јнтали€, на брега на морето. ѕостроен е през 2004 г., обща площ Ц 30 000 м2, последната реноваци€ е извършена през 2013 година.

  SEHER SUN PALACE 5*, —иде, јнтали€, “урци€

  ’отел SEHER SUN PALACE 5* ’отелът е разположен на 55 км. от летище јнтали€, на 6 км от гр.—иде, на 284 м. от плажа.ѕостроен е през 2011 година, обща площ 14 000 м2.

  KAMELYA K CLUB 5*, —иде, јнтали€, “урци€

  ’отел KAMELYA K CLUB 5* ’отелът е разположен на 55 км от летището в град јнтали€, на 8 км от град —иде, в селището „олаклъ, на 100 м от плажа (през територи€та на хотелите Fulya и Selin). ѕостроен е през 1989 година. ќбща площ Ц 240 000 м2. ѕоследно е реновиран през 2008 година.

  KAMELYA WORLD FULYA RESORT 5*, —иде, јнтали€, “урци€

  ’отел KAMELYA WORLD FULYA RESORT 5* ’отелът е разположен на 55 км от летището в град јнтали€, на 8 км от град —иде, в селището „олаклъ, на 100 м от плажа. ѕостроен е през 1989 година. ќбща площ Ц 240 000 м2. ѕоследно е реновиран през 2008 година.

  KAMELYA WORLD SELIN RESORT 5*, —иде, јнтали€, “урци€

  ’отел KAMELYA WORLD SELIN RESORT 5* ’отелът е разположен на 55 км от летището в град јнтали€, на 8 км от град —иде, в селището „олаклъ, на 100 м от плажа. ѕостроен е през 1989 година. ќбща площ Ц 240 000 м2. ѕоследно е реновиран през 2008 година.

  CESARS RESORT SIDE 5*, —иде, јнтали€, “урци€

  ’отел CESARS RESORT SIDE 5* ’отелът се намира на 65 км. от международното летище на јнтали€, на 13 км. от град ћанавгат, на 5 км. от —иде. ’отелът е построен през 1989 година с обща площ от 45000кв.м. последно реновиран през 2013г.

  THE XANTE RESORT & SPA 5*, —иде, јнтали€, “урци€

  ’отел THE XANTE RESORT & SPA 5* ’отелът е разположен на 60 км. от международното летище в јнтали€ и на 7 км. от —иде. ѕостроен през 2004 година на площ от 20 000 кв. м.

  ¬ремето
  в
  ѕриморско

  26 ∞C

  „астична облачност

  в€тър 16 km/ч

  2019-06-19 19 | 27 ∞C
  2019-06-20 18 | 27 ∞C
  2019-06-21 19 | 28 ∞C
  2019-06-22 19 | 28 ∞C