»стори€ на град ѕриморско

»стори€ на град ѕриморско

»стори€ на град ѕриморско датира от дълги години. Ќай Ц ранните исторически сведени€ за територи€та на общината са получени от потъналите селища при устието на река –опотамо Ц III то хил€долетие преди Ќовата ера. ѕри археологически разкопки през 1922 година около кладенчето У ачъкаФ са открити също останки от праисторическо езерно селище.

Ќаличието на УƒолменитеФ Ц мегалитни паметници на материалната култура на древните траки, на североизток от У ачъкаФ, в околностите на У„енгерФ, също са доказателство, че тук са живеели различни племена.

ќт времето на “раките са останките на внушителна крепост, намираща се западно от връх У иткаФ, на десни€ бр€г на река –опотамо.

ѕо време на римското владичество (I Ц IV век след Ќовата ера) в днешните земи на общината е съществувало римско селище, доказателство за което е намерени€ хромел от б€л варовиков шуплест морски камък.

ќт времето на гръцката колонизаци€ са намерените каменни останки при устието на река –опотамо, известни като У¬ълчановото калеФ, които се индефицират с м€стото на късното антично селище –анули и съществувалата до XIV век крепост с име –опотамо.

ѕри завлад€ването на Ѕългарското царство от османците, крепостта ”рдовиза попада в отделната привилегирована област У’асеки€таФ Ц част от свещенните имоти на султан ћехмед I. “ази област се намирала югозападно от днешно ѕриморско и включвало териториите на10-15 села, сред които са  итен, ясна ѕол€на, ѕисменово и др.

–уско Ц турската война (1877 Ц 1878) не донас€ така желаната свобода на хората от —транжански€ край У’асеки€таФ. —ъгласно решени€та на Ѕерлински€ договор, много български села остават в пределите на “урци€. ƒо 1912 година границата с “урци€ е минавала на 4 километра от село  юпри€ (ѕриморско) през залива јтлиман, а в† село јлан  айр€к (днес ясна ѕол€на) е имало граничен контролно пропусквателен пункт.

’ил€ди жители на —транжански€ край напускат селата си и се заселват не само в днешните земи на общината, но и във вътрешността на Ѕългари€.

“е са и първите които се включват в подготовката и провеждането на »линденско Ц ѕреображенското въстание (1903 г.).

ƒнес от камбанари€та на изминалото време, можем да направим извода, че странжанските заселници, със сво€ бит, култура, трудови навици и поведение придават окончателно облика† на съществуващите села или в новосъздадените от т€х села в района Ќещо повече,много от тези селища имат обща историческа съдба, обща култура и родствени връзки.

Ќа 15 май 1879 година на полуостров  юпрюбурун (гръцко име «онарита) е създадено селището  юпри€ от четирима души заселници от странджанските села «аберново и ”ргури (Ѕългари). Ќа 25.01.1910 година† се провеждат първите общински избори и за кмет на село  юпри€ е избран —танчо  остадинов (1844 Ц 1956) изиграл съдбовна рол€ за развитието на селото.

ѕри подм€ната на имената на селищата в Ѕългари€ от чужд произход през1934 година, село  юпри€ е† преименувано в село ѕриморско (”каз на Ќ.¬.÷ар Ѕорис III, Уƒържавен ¬естникФ, 1934 година).

ѕрез 1939 година в село ѕриморско е построено пристанище. „рез него местните хора са търгували с “урци€ и √ърци€, изнас€йки въглища, дърва, минни подпори и траверси. ќт 1922 година до 1944 година Ц района на село ѕриморско и село  итен е бил традиционен износител на траверси за Ѕƒ∆.

¬ажно събитие за живота на хората не само от село ѕриморско, но и за ц€лата страна е изграждането на ћеждународни€ ћладежки ÷ентър Ц ѕриморско (–азпореждане на ѕрезидиума на Ќародното —ъбрание є III 5052 от 02.07.1955 година и ѕисмо на ћинистерски€ —ъвет є49 от 21.03.1956 година). —троителството започва през пролетта на 1957 година.

ѕо случай 1300 години Ѕългари€ с ”каз є2190 от 16.10.1981 година на ƒържавни€ съвет на Ќ–Ѕ, село ѕриморско е об€вен за град.

»стори€та на†  итен е върв€ла паралелно с тази на град ѕриморско, но носи в себе си своето специфично оба€ние, което обогат€ва региона.

ѕрез 1931 година на полуостров ”рдовиза пристигат заселници от »зточна “раки€ и постро€ват 14 малко къщи Утип шаронскиФ по програмата на французина –ене Ўарон. ѕогледнати отдалеч къщичките наподоб€вали китка и от 1932 година селището носи името  итен (красив, прекрасен).

ѕрез 1962 година † итен получава статут на национален курорт.

»нтересна е и съдбата на най-гол€мото странджанско село Ќово ѕаничарево. “о е основано през XIV век при гол€мото преселение на българи от родопски€ край. ѕървото му наименование е „инакчи (ѕаница) и се е намирало в местността ёрт€. ѕо-късно поради икономически причини се премества в местността :—тарото селоФ и приема името ѕаничарево. —лед ќсвобождението, през1881 година се установ€ва на трето м€сто, където се намира и сега с наименованието Ќово ѕаничарево. “огава в селото идват и много заселници от —транджански€ край.

Ќай-старото писмено сведение за село ясна пол€на (јлан  айр€к) е намерено в данъчни€ регистър от 1488 година. ќт него личи, че село ясна пол€на има само българско население. “акова то се е запазило през ц€лото петвековно османско робство.

—лед ќсвобождението в селото идват преселници Ц българи от »зточна “раки€.

ќснование да бъде преименувано село јлан  айр€к в село ясна пол€на дава едно уникално събитие, случило се в селото през 1906 година Ц създаването на толстоистка колони€.†

¬ истори€та на ѕриморско,през 60-те години на минали€ век при обработка на оригинални данъчни регистри в ќриенталски€ отдел на народната библиотека У ирил и ћетодийФ Ц —офи€ е открито сведение за село —аръ ћуса (днес село ¬еселие). ќт него става €сно, че през 1731 година в селото е имало 30 български къщи с 150 души, всичките българи, от които са събирани данъци. ѕредполага се, че селото е носело името на н€кой си турчин —аръ ћуса (саръ значи жълт, а ћуса е името на турчина), който е основал селото.

—лед ќсвобождението в село ¬еселие (—аръ ћуса) идват н€колко български семейства от селата „енгер и —ил€хл€р, намиращи се близо до село  юпри€ (днес ѕриморско).

ѕрез 1889 година в селото идват и едно две семейства от ћолдави€.

—лед разгрома на въстанието в село ¬еселие (—аръ ћуса) пристигат бежанци от ¬изица, √раматиково, «аберново и Ѕългаре.

ѕрез 1932 година населението взема решение на общо събрание да се смени турското име на селото. ѕриема се предложението на един от най-възрастните жители —то€н √еоргиев “ричков,† селото да носи името Ц ¬еселие.

ѕрез 1913 година заселници от селата √раматиково, ћалко “ърново,  ондолово и «аберново създават село ѕисменово (√арван). Ќаричат го така, за да подчерта€т, че те са наследници на граматиците, умните и културни хора от село √раматиково и околните странджански села, които са се отличавали с високата си образованост. ќколо селото има 16 извора, чи€то вода се счита за целебна, а самото село и параклисите около него се определ€т като УЅоже м€стоФ.†

ƒълги години, от —ъединението на Ѕългари€ (1885 г.) до средата на 20-€ век, поминъкът на хората от селата, включени в днешната община ѕриморско се е характеризирал с дребно земеделие, скотовъдство, сезонна горска работа и добив на дървени въглища.

ѕо-късно през 50-те години на минали€ век услови€та на живот и работа на хората се промен€т. Ќаложеното от държавата коопериране на зем€та и стадата, макар, че не се приема еднозначно от всички хора, дава възможност да се внедри механизираното обработване на зем€та и събиране на реколтата и да с уедр€т стадата.

«а първи път се създават и огромни овощни масиви и започва научна експлоатаци€ и обнов€ване на горите.

Ќесправедливата система на заплащане на труда на кооператорите, лошата дисциплина, породена от липса на лична заинтересованост, кражбите на готовата продукци€, не позвол€ват да се утвърд€т принципите на кооперативната система.

≈то защо населението от град ѕриморско и останалите селища, които по-късно формират община ѕриморско, посреща с надежда промените в политически€, стопански и културен живот на 10.XI.1989 година.†

»стинското начало на възраждането на този край започва с доброволното създаване на община ѕриморско през 1997 година от град ѕриморско, село ѕисменово, село ясна пол€на и село Ќово ѕаничарево и доброволното присъедин€ване към т€х на селата  итен (2001 г.) и ¬еселие (2002 г.).

Ќай-интересната част от истори€та и културата на града, и най - интересната забележителност е свързана с древните траки, които са живели по тези места. “ук са открити 4 светилища, 12 долмени и 10 могилни некропола. Ќай-забележителното м€сто от култовите паметници е светилището УЅеглик ташФ, което олицетвор€ва култа към слънцето.

ѕрез 2003г. e открито светилище, което се определ€ от археолозите като наи-ранното открито досега тракийско магелитно светилище в ёгоизточна “раки€ и „ерноморското крайбрежи€. Ќамерените керамични съдове доказват, че още през 3 в.пр.хр. тук се е осъществ€вала връзка с народите на о-в  рит, “ро€, ≈гипет и др. —ветилището му се свързва с култа към плодородието, Ѕогин€та-ћайка и орфическото просвещение и обезсмърт€ването на ’еро€. √олемите скални късове са частично обработени от човешка ръка и монтирани на м€сто, а каменните плочи и блокове са подредени в уникални форми.
»збрани сайтове година

 • Ekskurzii .Biz - ѕочивка и ≈кскурзии ¬ажната информаци€ за ¬ашата почивка и екскурзии. ≈кскурзии в Ѕългари€. ≈кскурзии в √ърци€, “урци€, »тали€, »спани€, ‘ранци€. ...

 • USB-Travel- хотели, почивки и лагери “уристическа агенци€ и туроператор ё—Ѕ-“равел. ќн-лайн хотелски резервации. ќрганизирани почивки, екскурзии, пътувани€ из българ ...

 • хотел »ва & ≈лена, ѕампорово хотел »ва и ≈лена ѕампорово - промоции, пакетни цени, резервации, трансфери, забележителности и важни телефони в ѕампорово. ...

 • Ќай-добре оферти за Ќова година 2016 от ≈мералд “оп офертите за Ќова √одина 2016 в “урци€, ƒубай и ≈вропа директ

 • Ќови интернет страници година

 • ’отел «амъка ÷арево ѕакет Ќова година

 • ≈ли –ос - агенци€ за транспорт и туризъм Ќова √одина 2020 »станбул хотел Gonen 5* –азнообразна музикална програма с босненски€ певец и Dj —амир† ѕрелджич

 • √≈ќ√–ј‘— » —¬я“ “уристически агенции: —ветът на ¬ашите мечти Ќова √одина в »зраел и …ордани€ - 5Ќ¬ - 29.12.2019г.

 • Ќай-нови коментари година

 •  оментар към: ѕќ—–≈ўјЌ≈ Ќј 2016 √ќƒ»Ќј ¬  ќћѕЋ≈ — Дѕ≈Ќ≈Ћќѕј ѕјЋј Thanks for cotrgibunint. It's helped me understand the issues.

 • Ќова година 2020 в јнтали€ - —иде јвтобусна програма от ¬елико “ърново с 4 нощувки от 28.12.2019

  ѕромоционални цени, до изчерпване на местата, за резервации направени до 27.12.2019 цена: от 337.00 лв дати: 28.12.2019

   Ќќ¬ј √ќƒ»Ќј 2020 “ќѕ ќ‘≈–“» директно от ≈мералд “равел  †ї за оферти за нова година 2020 www.emeraldbg.com  

  Ќова година 2020 в јнтали€ - —иде јвтобусна програма от —офи€ с 4 нощувки от 28.12.2019

  ѕромоционални цени, до изчерпване на местата, за резервации направени до 27.12.2019 цена: от 337.00 лв дати: 28.12.2019

   Ќќ¬ј √ќƒ»Ќј 2020 “ќѕ ќ‘≈–“» директно от ≈мералд “равел  †ї за нова година 2020 в чужбина www.emeraldbg.com  

  Ќова година 2020 в јнтали€ - јлани€ јвтобусна програма от ¬елико “ърново с 4 нощувки от 28. ...

  ѕромоционални цени, до изчерпване на местата, за резервации направени до 27.12.2019 цена: от 337.00 лв дати: 28.12.2019

   ќферти за новогодишни екскурзии и екзотични почивки за Ќова √одина 2020 на топ цени  †ї за почивки Ќова година 2020 www.emeraldbg.com  

  Ќова година 2020 в јнтали€ - —иде јвтобусна програма от ¬арна с 5 нощувки от 27.12.2019

  ѕромоционални цени, до изчерпване на местата, за резервации направени до 27.12.2019 цена: от 376.00 лв дати: 27.12.2019

   ѕосрещнете новата 2020 година в  ушадасъ на промоционални цени от Emerald Travel †ї за Ќова година  ушадасъ www.emeraldbg.com  

  Ќова година 2020 в јнтали€ - Ѕелек јвтобусна програма от ¬арна с 5 нощувки от 27.12.2019

  ѕромоционални цени, до изчерпване на местата, за резервации направени до 27.12.2019 цена: от 376.00 лв дати: 27.12.2019

   ќферти за новогодишни екскурзии и екзотични почивки за  оледа 2020 и Ќова √одина 2020 †ї за екскурзии Ќова година 2020 www.emeraldbg.com  

  Ќова година 2020 в јнтали€ - Ћара јвтобусна програма от —офи€ с 5 нощувки от 27.12.2019

  ѕромоционални цени, до изчерпване на местата, за резервации направени до 30.11.2019 цена: от 376.00 лв дати: 27.12.2019

   Ќова √одина 2020 в »станбул - подбрани Ќовогодишни екскурзии до »станбул от Ekskurzia.BG. ѕразнувайте Ќова √одина 2020 в »станбул, “урци€ †ї за Ќова година в »станбул www.ekskurzia.bg  

  Ќова година 2020 в јнтали€ - Aлани€ —обствен транспорт

  ÷≈Ќ» — ¬ Ћё„≈Ќ» ќ“—“Џѕ » «ј –јЌЌ» «јѕ»—¬јЌ»я «ј –≈«≈–¬ј÷»» ƒќ 30.09.2019 цена: от 23.00 И дати: 21.12.2019, 10.01.2020

   ѕосрещнете нова година в ≈гейска “урци€-  ушадасъ, Ѕодрум или ћармарис! †ї за Ќова година в ћармарис www.emeraldbg.com  

  Ќова година 2020 в јнтали€ - —иде јвтобусна програма от ¬арна с 4 нощувки от 28.12.2019

  ѕромоционални цени, до изчерпване на местата, за резервации направени до 27.12.2019 цена: от 337.00 лв дати: 28.12.2019

   ѕосрещнете Ќовата 2020 година в Ѕодръм на промоционални цени само с Emerald Travel! †ї за нова година в Ѕодрум www.emeraldbg.com  

  Ќова година 2020 в јнтали€ - Ѕелек јвтобусна програма от —офи€ с 5 нощувки от 27.12.2019

  ѕромоционални цени, до изчерпване на местата, за резервации направени до 27.12.2019 цена: от 376.00 лв дати: 27.12.2019

   ќферти за новогодишни екскурзии и екзотични почивки за Ќова √одина 2020 на топ цени  †ї за почивки Ќова година 2020 www.emeraldbg.com  

  —”ѕ≈– ѕ–ќћќ÷»я Ќова година 2020 в—иде - јнтали€ —амолетна програма от —офи€ със 7 нощувки от ...

  ÷≈Ќ» — ¬ Ћё„≈Ќ» ќ“—“Џѕ » «ј –јЌЌ» «јѕ»—¬јЌ»я ƒќ 10.12.2019 цена: от 395.00 И дати: 26.12.2019

   ≈мералд “равел - “ќѕ програми за посрещане на Ќовата 2020 година! †ї за нова година 2020 www.emeraldbg.com  

  ≈ксперт с важна новина за цената на свинското

  30% по-скъпо свинско месо спр€мо миналата година. Ќ€колко седмици преди  оледа цената продължава да се покачва. ≈дна от причините е чумата, ко€то доведе до унищожаването на хил€ди прасета в индустриалните комплекси у нас. Ќай-високите цени на месото у нас за последните 10 години.  илограм свинско месо надхвърл€ 10 лв., а цените на дребно достигат до 13 лв. — толкова е поскъпнало месото в –усе само за последни€ месец, като килограм свинско струва...

   ѕразнувай новата 2020 година в »станбул с Emerald Travel †ї за нова година в »станбул www.emeraldbg.com  

  Ќикулден е Ц традиции и обичаи

  Ќа 6 декември празнуваме Ќикулден. ѕразникът е в чест на —вети Ќиколай ћирликийски „удотворец, който е покровител на моретата, езерата и реките, на мор€ците и рибарите, на семейството и рода. Ќа този ден празнуват Ќикола, Ќиколай, Ќиколина, Ќенка, Ќино. ќсвен мор€ците и рибарите, за свой празник го приемат банкерите и търговците. ѕървообразът е историческа личност – Ќикола ћираликийски, роден през 270 година от н.е. в ѕатара – Ћики€,...

   ѕосрещнете нова година в ≈гейска “урци€-  ушадасъ, Ѕодрум или ћармарис! †ї за Ќова година в ћармарис www.emeraldbg.com  

   метът на  ричим: Ќ€ма да увеличаваме данъците

  «а 2020 година община  ричим не планира повишение на местните данъци, такси и услуги. ≈динственото изключение е таксата за битови отпадъци (“Ѕќ), ко€то е вид местен данък, тъй като е задължителна за всички собственици или ползватели на недвижими имоти. “ова съобщи кметът на община  ричим јтанас  алчев. «а 2020 година е наложително вдигането на “Ѕќ средно с 30% спр€мо 2019 г. ѕредвидените средства от “Ѕќ за 2019 г. осигур€ват покриването на...

   ѕосрещнете новата 2020 година във великолепната ћалта. ¬ъзползвайте се от промоционалнете цени на Emerald Travel сега! †ї за нова година в ћалта emeraldbg.com  

  ¬дигат минималната заплата от 1 €нуари 2020 г.

  ќт 1 €нуари догодина минималната работна заплата ще бъде 610 лв., предаде Ѕ“ј. Ќ— разпореди в едномесечен срок от обнародването на закона в „ ƒържавен вестник“ ћинистерски€т съвет съвместно с Ќќ» и Ќ«ќ  да направи анализ и разработи мерки за ограничаване на злоупотребите при получаване на краткосрочни парични обезщетени€ по  одекса за социално осигур€ване. ѕри превишение над предвидените разходи по бюджета на ƒќќ ћ— може да одобри...

   ќферти за новогодишни екскурзии и екзотични почивки за  оледа 2020 и Ќова √одина 2020 †ї за екскурзии Ќова година 2020 www.emeraldbg.com  

  ќкончателно: 250 лева минимална пенси€ от 1 юли догодина

  —лед продължителните и изпълнени с напрежение вчерашни дебати по бюджета на ƒържавното обществено осигур€ване, довели до прекъсване на заседанието, днес депутатите гласуваха окончателно нови€ размер на минималната пенси€. ¬ момента т€ е 219, 43 лева, а от 1 юли догодина ще се увеличи на 250 лева. ќколо това се обединиха управл€ващите от √≈–Ѕ и Дќбединени патриотиУ, а от пром€ната ще се възползват около 800 000 български пенсионери. ќт Ѕ—ѕ...

   ѕосрещнете Ќовата 2020 година в √ърци€, сега на промоционални цени, само от Emerald Travel! †ї за нова година √ърци€ www.emeraldbg.com  

  –аботодател въведе 4-дневна работна седмица, служителите във възторг

  ѕреди половин година NOVA разказа за един интересен експеримент в –усе. —обственик на консултантска фирма въведе четиридневна работна седмица, като запази заплатите и бонусите на служителите си. Ўест месеца по-късно експериментът е оценен не просто като положителен, а и като единствени€т възможен начин на работа в тази фирма.  огато през юли ѕетър ѕетев решава служителите му в офисите в –усе и Ѕургас да почиват с един ден повече през седмицата,...

   ≈мералд “равел - “ќѕ програми за посрещане на Ќовата 2020 година! †ї за нова година 2020 www.emeraldbg.com  

  —ветлините на коледната елха грейват в ’исар€ в събота

  Ѕроени дни остават до  оледа и началото на Ќовата 2020 година. ѕървото събитие, което ќбщина ’исар€ организира за жителите и гостите на града е тържественото запалване на светлините на  оледното дърво. —ветлините ще бъдат запалени от  мета на ’исар€ инж. ѕенка √анева на 7 декември 2019 г., събота, от 17.30 часа на специална церемони€, на ко€то т€ ще отправи поздрав към своите съграждани и гости на града. — кратка програма ще се из€в€т и...

   ќферти за новогодишни екскурзии и екзотични почивки за  оледа 2020 и Ќова √одина 2020 †ї за екскурзии Ќова година 2020 www.emeraldbg.com  

  ¬ремето
  в
  ѕриморско

  8 ∞C

  –азкъсана облачност

  в€тър 5 km/ч

  2019-12-08 6 | 11 ∞C
  2019-12-09 5 | 12 ∞C
  2019-12-10 6 | 13 ∞C
  2019-12-11 8 | 12 ∞C